1. رعایت موازین شرعی و اخلاقی و آیین نامه آموزشگاه الزامی میباشد و زبان آموز متعهد به حفظ ظواهر و قوانین موسسه است.
 2. هرگونه تخلف اخلاقی-انضباطی-آموزشی که مانع پیشرفت کلاس یا مغایر با آیین نامه موسسه باشد موجب اخطار و محرومیت زبان آموز میگردد و ضررهای مالی ناشی از آن، متوجه فرد خاطی خواهد بود.
 3. حضور بموقع سر کلاس قبل از استاد الزامی است و استفاده از تلفن همراه و هر وسیله ای که ایجاد مزاحمت در محیط آموزشی نماید ممنوع میباشد.
 4. توجه به تابلوی اعلانات و اطلاع رسانی مدیریت و پرسنل آموزشگاه، از تعهدات زبان آموز در قبال اخبار آموزشگاهی میباشد.
 5. تاخیر بیشتر از 15 دقیقه ، غیبت غیرموجه برای زبان آموز را در پی خواهد داشت ولی حق استفاده از ادامه کلاس را به زبان آموز خواهد داد و به ازاء هر بار تاخیر، 3 نمره از پایان ترم زبان آموز( از 100 نمره) کسر خواهد گردید و جلسه غیبت با زبان آموز محاسبه خواهد شد. غیبت بیش از سه جلسه در طول دوره موجب محرومیت از کلاس و دوره خواهد گردید.
 6. با پر کردن دقیق برگه های نظرسنجی ما را در بهبود کیفیت آموزشی یاری فرمایید.
 7. شروع کلاس معرفی شده به زبان آموز از تاریخ تسویه نهایی با موسسه به مدت 30 روز اداری می باشد.
 8. زبان آموز موظف است وجه شهریه را نهایتا” تا جلسه سوم تسويه نماید در غیر اینصورت موسسه محق خواهد بود که ازحضور زبان آموز سر کلاس ممانعت بعمل آورد.

 تبصره : شهريه نهايتا در طي 2 مرحله باید پرداخت و تسویه شود.Ã

 1. موسسه تنها در قبال رسيدهاي مهردار واحد ثبت نام آموزشگاه، مسئول است و هرگونه پرداخت وجهي بدون رسيد و مهر موسسه از درجه اعتبار ساقط است.

 10 . انصراف و استرداد شهريه، 24 ساعت پس از ثبت نام به هيچ وجه و تحت هیچ عنوانی اعم از ماموریت اداری، مشمولیت نظام وظیفه، مسافرت به خارج ، بیماری، قبولی دردانشگاهها،عدم رضایت خانواده و …. امکان پذیر نخواهد بود . مشکلات مالی،عدم توانایی درس خواندن،

11.تعداد زبان آموزان در هر کلاس، از 5 تا20 نفر متغير مي باشد.

 1. در صورتی که کلاس با کمتر از 5 نفر آغاز و در طول ترم بر حسب شرایطی تعداد زبان آموزان از حد نصاب معمول کلاس کمتر شود ، موسسه با اختیار خود می تواند تعداد جلسات را کاهش دهد.
 2. در صورتی که از تعداد کل زبان آموزان کلاس، فقط 2 یا 3 نفر حضور داشته باشند و سایرین غایب باشند( به تشخیص مدیر آموزش ) مدت زمان کلاس می تواند به 45 دقیقه کاهش می یابد.
 3. برای زبان آموزانی که با تاخیراقدام به ثبت نام نمودند و به کلاس های گروهی ملحق می شوند، به ازای هر 3 جلسه که از کلاس های گروهی گذشته باشد، 1جلسه کلاس خصوصی رایگان، جایگزین می شود.
 4. باتوجه به مختلط بودن موسسه ، حضور هر يك از دو گروه در كلاسها بلامانع خواهد بود.
 5. تعیین روز و ساعت کلاس های گروهی و هماهنگی نحوه برگزاری آن بر عهده آموزشگاه می باشد.
  1. رعایت موازین شرعی و اخلاقی و آیین نامه آموزشگاه الزامی میباشد و زبان آموز متعهد به حفظ ظواهر و قوانین موسسه است.
  2. هرگونه تخلف اخلاقی-انضباطی-آموزشی که مانع پیشرفت کلاس یا مغایر با آیین نامه موسسه باشد موجب اخطار و محرومیت زبان آموز میگردد و ضررهای مالی ناشی از آن، متوجه فرد خاطی خواهد بود.
  3. حضور بموقع سر کلاس قبل از استاد الزامی است و استفاده از تلفن همراه و هر وسیله ای که ایجاد مزاحمت در محیط آموزشی نماید ممنوع میباشد.
  4. توجه به تابلوی اعلانات و اطلاع رسانی مدیریت و پرسنل آموزشگاه، از تعهدات زبان آموز در قبال اخبار آموزشگاهی میباشد.
  5. تاخیر بیشتر از 15 دقیقه ، غیبت غیرموجه برای زبان آموز را در پی خواهد داشت ولی حق استفاده از ادامه کلاس را به زبان آموز خواهد داد و به ازاء هر بار تاخیر، 3 نمره از پایان ترم زبان آموز( از 100 نمره) کسر خواهد گردید و جلسه غیبت با زبان آموز محاسبه خواهد شد. غیبت بیش از سه جلسه در طول دوره موجب محرومیت از کلاس و دوره خواهد گردید.
  6. با پر کردن دقیق برگه های نظرسنجی ما را در بهبود کیفیت آموزشی یاری فرمایید. تعيين مدرس( جنسيت و نحوه تدريس) وهمينطور ارزيابي ايشان در ابتداي ترم يا بنا به شرايط خاص در اواسط ترم ، برعهده موسسه خواهد بود.
  1. شروع کلاس معرفی شده به زبان آموز از تاریخ تسویه نهایی با موسسه به مدت 30 روز اداری می باشد.
  2. زبان آموز موظف است وجه شهریه را نهایتا” تا جلسه سوم تسويه نماید در غیر اینصورت موسسه محق خواهد بود که ازحضور زبان آموز سر کلاس ممانعت بعمل آورد.

   تبصره : شهريه نهايتا در طي 2 مرحله باید پرداخت و تسویه شود.Ã

  1. موسسه تنها در قبال رسيدهاي مهردار واحد ثبت نام آموزشگاه، مسئول است و هرگونه پرداخت وجهي بدون رسيد و مهر موسسه از درجه اعتبار ساقط است.

   10 . انصراف و استرداد شهريه، 24 ساعت پس از ثبت نام به هيچ وجه و تحت هیچ عنوانی اعم از ماموریت اداری، مشمولیت نظام وظیفه، مسافرت به خارج ، بیماری، قبولی دردانشگاهها،عدم رضایت خانواده و …. امکان پذیر نخواهد بود . مشکلات مالی،عدم توانایی درس خواندن،

  11.تعداد زبان آموزان در هر کلاس، از 5 تا20 نفر متغير مي باشد.

  1. در صورتی که کلاس با کمتر از 5 نفر آغاز و در طول ترم بر حسب شرایطی تعداد زبان آموزان از حد نصاب معمول کلاس کمتر شود ، موسسه با اختیار خود می تواند تعداد جلسات را کاهش دهد.
  2. در صورتی که از تعداد کل زبان آموزان کلاس، فقط 2 یا 3 نفر حضور داشته باشند و سایرین غایب باشند( به تشخیص مدیر آموزش ) مدت زمان کلاس می تواند به 45 دقیقه کاهش می یابد.
  3. برای زبان آموزانی که با تاخیراقدام به ثبت نام نمودند و به کلاس های گروهی ملحق می شوند، به ازای هر 3 جلسه که از کلاس های گروهی گذشته باشد، 1جلسه کلاس خصوصی رایگان، جایگزین می شود.
  4. باتوجه به مختلط بودن موسسه ، حضور هر يك از دو گروه در كلاسها بلامانع خواهد بود.
  5. تعیین روز و ساعت کلاس های گروهی و هماهنگی نحوه برگزاری آن بر عهده آموزشگاه می باشد.
  6. تعيين مدرس( جنسيت و نحوه تدريس) وهمينطور ارزيابي ايشان در ابتداي ترم يا بنا به شرايط خاص در اواسط ترم ، برعهده موسسه خواهد بود.